บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

WORLD EDUCATION LOAN SERVICES CO., LTD.

ตรวจสอบคุณสมบัติ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นสินเชื่อที่ให้บริการสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการขอสินเชื่อทั้งระบบออนไลน์

รายละเอียดสินเชื่อ

บริษัท เวิลด์บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

ชื่อสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน ให้วงเงินครบตามที่สถาบันการศึกษาประกาศ

ลักษณะการประกัน

สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดการประกัน

บุคคลค้ำประกัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ผู้มีสิทธิ์กู้

เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก

วงเงินกู้

กู้ได้ตามประกาศค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษา

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 6 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สูงสุดไม่เกิน 12 ปี 

วิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

 12% ต่อปี หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของบริษัท

ดอกเบี้ยผิดนัด

 2% ต่อปี ต่อจำนวนเงินงวดที่ผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศ (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 14 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

1% ของวงเงินกู้ยืมตามสัญญา

ค่าการทวงหนี้

300 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้

ค่าอากรแสดมป์

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมาย

40,000 บาทต่อบัญชี

การชำระคืนเงินกู้

ยอดชำระขั้นต่ำ

เป็นไปตามสัญญาเงินกู้

สิทธิชำระเกินค่างวด

เป็นไปตามสัญญาเงินกู้

สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด

เป็นไปตามสัญญาเงินกู้

สอบถามเพิ่มเติม