บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

WORLD EDUCATION LOAN SERVICES CO., LTD.

OVERVIEW

บริษัทเวิลด์บริการเงินกู้การศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและได้ง่ายและมากขึ้น

วัตถุประสงค์ 

  • ขยายตลาดในการหาพันธมิตรสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2564 กว่า 5 แห่ง (และกว่า 20แห่งใน 3 ปี) ในการเป็นแหล่งหาผู้ที่มีความต้องการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษา
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสถาบันการศึกษา หลักสูตร รายละเอียดรูปแบบต่างๆ เพื่อการเป็นผู้ให้บริการที่กอร์ปทั้งความรู้ (Hard Skill) ที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ ไปพร้อมๆกับทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ที่มีวุฒิภาวแบบมืออาชีพ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการสื่อสารและการตัดสินใจให้แก่สถาบันการศึกษาและผู้สนใจการให้สินเชื่อให้กู้เพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกรูปแบบของการศึกษา 

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมการให้กู้สำหรับผู้บริโภค อันดับหนึ่งของประเทศ ครอบคลุมการให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ โดยตอบสนองผู้เรียนและผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนรับรองในด้านเงินทุนการศึกษานั้นๆ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว เพียงพอ มีมาตรฐาน ด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

พันธกิจ(Mission)

  • บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสในการให้สินเชื่อให้กู้สำหรับผู้บริโภคเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกรูปแบบของการศึกษา และทุกภูมิภาคของประเทศ
  • บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบวงจร ด้วยมิตรภาพ เพื่อเติบโตไปด้วยกันทั้งสถาบันการศึกษา และผู้บริการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  • บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด มุ่งมั่นในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพการบริการ การให้ข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานมืออาชีพ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทแม่ : บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

วันก่อตั้ง : 5 มกราคม 2561

ทุนจดทะเบียน : 80,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง : 6/10 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ : บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา ให้กับผู้สนใจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา