รายละเอียดขอสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ 

  • ขยายตลาดในการหาพันธมิตรสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2564 กว่า 5 แห่ง (และกว่า 20แห่งใน 3 ปี) ในการเป็นแหล่งหาผู้ที่มีความต้องการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษา
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสถาบันการศึกษา หลักสูตร รายละเอียดรูปแบบต่างๆ เพื่อการเป็นผู้ให้บริการที่กอร์ปทั้งความรู้ (Hard Skill) ที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ ไปพร้อมๆกับทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ที่มีวุฒิภาวแบบมืออาชีพ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการสื่อสารและการตัดสินใจให้แก่สถาบันการศึกษาและผู้สนใจการให้สินเชื่อให้กู้เพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกรูปแบบของการศึกษา